Labsii Lafa Magaalaa Oromiyaa Pdf

Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata. 105/1998 Labsii Qaamoota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. Eblaa fi Caamsaa keessa, daangaa magaalaa Finfinnee Oromiyaatti babal'isuuf karoora. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Kanneen hojii keessa hin jirre lafa fudhatan kaayyoo fudhataniif dhiisanii kaayyoo biraatiif kanneen oolchan, dalleessanii misooma malee teechisaa waan turaniifi sababoota naannoo faaluutiin tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa tureera. Uummatni Oromoo naannoo daangaa kanaa jiraatan lafti kun keenya jedhanis waraana kumaatamaan bobbaasuun uummata Oromoo irratti miidhaa daangaa hin qabne gaggeessaa jira. pdf: 6/1988. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi Ga'ee Hojii Isaanii MurteessuufBahe Lak. 94/1997 Labsii Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Lammiin Oromooo qe'ee isaaniitii buqa'an hedduun gara kibba. "Eejeosii" jechuun Eejensii too'ataa dhaabbatoota bosona mootummaa naannoo Oromiyaa akkaataa dambii lakk. ABOn waadaa seene itti cimsuudhan, hifaatuu malee tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo tokko. Faaksii: +251115500640. 8411999" jedhamee waamamuu ni dan~'a. 9) "Biiroo" jechuun Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Waajj iraaleesaa sadarkaa Godinaalee, Aanaaleefi Bulchiinsota Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman ni dabalata. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Kitaabichi godinootaa fi magaalota Oromiyaa hunda akka dhaqqabuuf carraaqaara. 151 /2005 Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk. Magaalaa Finfinneetti kanaan dura damee tokko kan banate yoo ta'e, damee isaa 2 ffaa fi 3 ffaa Gullalleefi Askootti banateera. Haala Waliigalaa 1. Ibsa Haala Sochii naannoo WBO Irratti Qabsoon bilisummaa Oromoo bu’aa-bahii heddu keessa qaxxamuree injifannoolee danuu galmeessuun rarraga bilkisummaa, jala-bultii walabummaa Oromiyaa gahee jira. Hence, without OPDO’s accomplice, collaboration, aid and abet, there would have been no Meles Zenawi’s fascist army ever set its foot on the soil of Oromiyaa. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal'inni isaa heeran akka murtaa'u ni kaa'a. Naannoo Oromiyaatti Haala Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Invastimantiif Tahu Murteessuu Labsii Bahe : Labsii Lak 3. Waan baayyee ijoollee tureef isa gargaaruuf obboleettiin isaa wajjin Naqamte deemuuf dirqamte jirti. "Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate" jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachiisaa ta’ee waan argameef;. Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 4 ol haguugdee argamti. Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ qabachuu (721/2004) akkuma Labsii farra shoroorkessummaa (652/2009) Oromoota dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Arba guddaa tokkotu quuncee qallishaa. Oromiyaa Lakk. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. ”Labsii” jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Ulagaalleen miseensa waldaa hojii gamtaa ta`anii galmaa`uuf dandeesisan labsii waldaa hojii gamtaa lakk,147/91 irratti kan ibsame akkuma jiratti ta`ee raawwii qajeelfama Gurmaa`isa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa manajireenyaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. Afaan Oromoo osoo Abbaa itti gaafatamummaan irratti hojjatu qabaatee Addunyaarraatti Afaanota Gurguddoo keessaa Sadarkaa 20ffaa argata ture. Send us your feedbacks to [email protected] Kitaabichi godinootaa fi magaalota Oromiyaa hunda akka dhaqqabuuf carraaqaara. Akkanuma dhiiraa-dubartii, xiqqaa-guddaa, bartaa-barsiisaa, barattuu-barsiftuu, qotee-bulaa fi daldalaa, hojjataa fi hojjachiisaa mara kan of-keessatti hammate ture, qabsoon seena-qabeesssichi kuni. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. 721/2004 keewwata 33 (2) fi Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Kun Finfinnee qofaa osoo hin taane guutuu, Oromiyaa keessatti bifa wal-fakkataan itti fufe. Hojii dhiyeessi bu’uuralee misooma magaalaa qindaa’a Guddina biyya tokkootiifis ta'ee guddina hawaas-diinagdee magaalaa tokkootiif inni angafti fi barbaachisaan bu‟uura misoomati. Labsii Laic. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba'e Labsii Lakk. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Naannoolee Oromiyaa fi Saboota Kibbaa humna Minilikiin Weeraraman (1865-1900). Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. just find your file and get it by clicking on download pdf button. Finfinneen mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi-Finfinneen lafa Oromooti; magaalaa guddoo Oromiyaati! 7. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Haala caaseffama bulchiinsatiin godinaalee 18, Anaalee 309 (baadiyyaa 265 fi Magaala 44), gandoota magaalaa 540 fi gandoota baadiyyaa 6,478 tti qoodamuun hojiin misoomaa, siyaasaa. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. "Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate" jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. Ce'uum— Oromiyaa kan Hunde. Oromiyaan Komaand Poostii sadiyitti ciramtee, tokkoon tokkoon isaanii nama bakka sanatti dhalateen kan hogganamtu taate jechuudha. Gandii fi mandarri, magaalaa fi godinni Oromiyaa tokkollee kan qabsoo kana keessaa qooda hin qabne hin argamu. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 9) "Biiroo" jechuun Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Waajj iraaleesaa sadarkaa Godinaalee, Aanaaleefi Bulchiinsota Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman ni dabalata. Hence, without OPDO's accomplice, collaboration, aid and abet, there would have been no Meles Zenawi's fascist army ever set its foot on the soil of Oromiyaa. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa "Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda'ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. Sagantaalee imaammata misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojii irra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachiisaa ta’ee waan argameef;. Through this newsletter, we aim to provide you with a clear pic-. Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta’een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani. 10) "Investarii" jechuun hiikkaa investimantii jajjabeessuu, babal'isuufi qindeessuuf Labsii. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. 721/2004tiin. Guyyaa kana jala bultii isaa irraa kaasuun konkolaattota alaabaa ABOn miidhagsuun magaalaa Johannesburg Oromiyaa fakkeessanii turan. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Fuula I Labsii Lak. fuuldura dhabadha jedha. 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Ammas kan magaalaa kan taate ( MinneapolisMN. wiw oromia nekemte sunday 28/08/2016 morning worship. Lafa Oromoo balabatoota Habashaa fi loltuu isaaf hiree, bara baraan magaalaan babal'achaa dhuffe. Finfinneen Hadhuura OROMIYAA ta'uu irraa kan ka'e labsii Lak. Oct 10, 2018 Ijaarsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaan jalqabaa xumuramee Onkololeessa 5 sirni walharkaa fuudhuu ni gaggeeffama jedhame. 3) ´%LLURRµ jechuun Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Biiroo jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa yoo ta'u, biiroo jalatti Daayirektoreetii Sirna Barnootaa fi Madaallii Barnootaa jechuudha. "Dambii" jechuun, Dambii sirna raawwannaa naamusaa fi dhiyeefanaa komii hojjatootaa mootummaa naannoo oromiyaa lakk. Magaaloti Oromiyaa keessa jiran hedduun qubsuma waraana koloneeffataa afaan Habashaatti Katamaa (Military garrisons) jedhaman ta’uun ifa galaa dha. Hence, without OPDO's accomplice, collaboration, aid and abet, there would have been no Meles Zenawi's fascist army ever set its foot on the soil of Oromiyaa. Karoorri golgaa ‘magaalaa Finfinnee guddifna. Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ qabachuu (721/2004) akkuma Labsii farra shoroorkessummaa (652/2009) Oromoota dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Dambii Lakk. ’’Lafa haftee Bosonaa“ jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca’ee. Kana booda labsii atattamaatiin manni hidhaa gara warsha guddinaafi qaroominaatti akka jijjiiramu, lafti hacuuccaafi roorroon irra ture lafa bilisummaaf nagaa akka ta’u, saba hundumaa gidduu jaalalaafi waliigalteen akka bu’u, barataan sammuu qulqulluun baratee argannoo ajaa’ibsiisaa akka gonfatuufi kan biroonis argaman. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Kitaabichi godinootaa fi magaalota Oromiyaa hunda akka dhaqqabuuf carraaqaara. Finfinneen mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi-Finfinneen lafa Oromooti; magaalaa guddoo Oromiyaati! 7. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari’atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO) Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. 87/1997 Fooyyessuf Labsii Bahe. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. HUka Akk{lataan -'seensa jechichaa hiika biraa. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. View my complete profile. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. It is also explained as “absence of subjection to foreign domination or despotic government” or “the state of not being imprisoned or enslaved. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Ummatni poolisaa fi agaazii wayyaaneen bobbaase gootummaan dura dhaabbatee of irraa dhoorkeera; dhoorkaas jira. 1 Magaalonni walitti makaman kun kanneen Oromiyaa qofa moo kan Oromiyaa fi kan naannolee ollaatis walitti makamuu ogga jennee ilaallu,keewwatni kun sirriitti karoora Maaster pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuuf kan ergaa mataa isaatii qabudha. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. HUka Akk{lataan -'seensa jechichaa hiika biraa. Ce'uum— Oromiyaa kan Hunde. Mata duree Gabaabaa. Arsii; Addisuun Dachee Oromiyaa keessa imaluuf hamilee hin qabu! Ibsa Ijjannoo Waldaa Sikkoo Mandoo Haala Yeroo Irratti. In Oromiyaa, it led the fascist army into villages, districts, towns, cities, rural areas and wide countryside. -- Lixa Oromiyaa naannoo Marfataa 2ffaa irraa, --Akkasumas, bakka sagantaan Oromoo gurguddaan jiru hundattis ni argattu. fuuldura dhabadha jedha. Guduunfaa koroota keennas ilaalchisee waan irra geenne ibsa ijjannoo kanati aanu baafanneerrra: 1 Haala fi sadarkaan qabsoon Walbummaa Oromiyaa irra geette xiinxallaa. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan baate ragaa abbaa qabiyee kan biraa kan kennamuuf tauu Nuuruu qabeenyummaa isaanii kan tae mana jireenyaa raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni. OBN Gur 13, 2011- Ijaarsa seeran alaa irratti tarkaanfiin fudhatamu seera qabeessa jedhan hogganaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadama Lafaa Oromiyaa Dr Mikeessaa Miidhagaa. Uummatni Oromoo naannoo daangaa kanaa jiraatan lafti kun keenya jedhanis waraana kumaatamaan bobbaasuun uummata Oromoo irratti miidhaa daangaa hin qabne gaggeessaa jira. 87/1997 Fooyyessuf Labsii Bahe. Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Bilbila: +251115154636. Onkoloolessa 12,2015 Finfinnee Sochiin Dargaggoota Oromoo Biyyoolessaa (Qeerroon Bilisummaa Oromoo) Labsii Master Plan. akkasumas kora isa guyyaa dhumaa Magaalaa Minneapolis, MN (USA) keessati Adoolessa 30 fi 31 bara 2015 adeemsifannen yaa'iwwan keenna hunddayyuu miliidhaan xumuranneerra. Bara sana miseensa Mana Maree ce'umsaa kan turaniifi yeroo bu'ura labsii 7/1984'n naannoleen haaraan caaseffaman keessatti kan hirmaatan pirofeesar Bayyanaa Pheexiroos, naannoleen shan seeraan ala. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. 36/96 fi Manni Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin bahe jechuu dha. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. "Lafa bowwaa" jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Wixineen Qaamolee Raawwachiiftuu Fi Seektara Mootummaa Oromiyaa Ifoome [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaatin ifoome. Manni Qopheessa magaalaa Awwadaay kan dhaabate bara 1991 hoggaa tahu saniin dura akka araddaa maqaa tokkotti Awwadaay 03 jechuun mana Qopheessaa magaalaa Haramaaya jalatti bulaa turte bara 1996 tti Labsii 65/95/magaalaoota naannoo Oromiyaa bifa haaraan ijaaraman magaaloota 20 marsaa duraa caaseefama fi hojmaata fooyya’een hojii Bulchiinsa. Proclamations and Regulations of Oromia Regional State. 721/2004 keewwata 33 (2) fi Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Ijaarsa paarkichaa Doolaara miiliyoona 71. Kanaafuu, akkaataa labsii liizii lafa magaalaa Lakk. 151 /2005 Dambii Bulchiinsaa fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa Labsii bulchiinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa lakk. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal’ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta. Namoonni seenaa fi siyaas-diinagdee Oromoo irratti beekumsaa fi hubannoo argachuu barbaaddan kitaaba kana dubbisuu qabdan. Kabajaa Artiist Lammaa Guyyaa waggoota 65'n darban keessa, fakkiiwwan 10,000 ol kaasuudhaan biyyoota addunyaa garaa garaatti agarsiisaa turani. Akka kutaa 8ffaa xumureen mana barumsaa kutaa lammaffaaf magaalaa Naqamtee deemuu malee filmaata hin qabu ture. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. Tags: #OromoProtests, Africa, Human rights, Human Rights violations against. 20) urban land in the region. Morokootti Kampaaniin hojii boba’aa qulqulleessuu irratti bobba’ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. Bulchiinsa Garii Oromiyaa akkaataa Labsii lakk. pdf: 6/1988. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. 84/1999 keewwata 3( I) tiin kan hundaa'e jechuudha. 130 /1999 jechuudha. Magaaloti Oromiyaa keessa jiran hedduun qubsuma waraana koloneeffataa afaan Habashaatti Katamaa (Military garrisons) jedhaman ta'uun ifa galaa dha. The Oromo nation constitutes close to 50% of the peoples in Ethiopia. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayy aanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa’uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya’ee nurratti haa cimuu miti!! Gaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa’ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ" jedhu tokkos dhiyaatee jira. Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. Kaayyoo Qajeelfamichaa fi Barbaachisummaa Isaa. 20) urban land in the region. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government's rounding up of 3000 people over the past ten days. Magaaloti Oromiyaa keessa jiran hedduun qubsuma waraana koloneeffataa afaan Habashaatti Katamaa (Military garrisons) jedhaman ta’uun ifa galaa dha. Ibsa Saalaa Qajeelfama kana keessatti dhimoonni ykn jechoonni saala dhiiraatiin ibsaman hundi dubartiis ni ilaallatu. 147/2009 kan hundaa’e yoo ta’u, biiricha hundeessuun maaliif akka barbaachises seensa labsichaa keessatti ibsameera. Qabsoo wareegama qabeenyaa fi lubbuu guddaan as gahe kana ufi duuba deebisanii umrii gabrummaa ummata Oromoo fi… Read More ». to download pdf from this website you don't have to be a genius. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Haaluma kanaan akka garee Hariiroo Hawaasaatti bara baajataa kana keessa hanga gabaafni kun qophaa'utti abbootiin seeraa garee siviilii marii labsii lafa baadiyyaa lakk. 61/94 fi labsii kana fooyyessuuf kan ba'e Labsii Lakk. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Ayyaana kanarrai argamuu miseensoonni, deeggartoonni fii hawaasni O romoo lafa fageenya kilomitrii 200 fii 1000 geeysurraa dhufanii fageenyi karaa adda nun kutu guyyaa seena qabeessa kana waliin kabajuu irraa kan. Kampaaniin Sheek Mahammad Huseen Al-Amuddiin Koraal Peteroliiyaam Holdinigiis jedhamu Kampaanii Samiir Girupp kana keessa gahee dhibbentaa 67 waan qabuuf olantummaa bulchaa akka ture gabaafameera. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii bittaan EPRDF Wayy aanee OPDO hundeetiin Biyya Oromiyaa irraa haa buqqa'uuti malee, gaaffii bulchiinsi gaarii OPDO fooyya'ee nurratti haa cimuu miti!! Gaaf tokko, maanguddoo Oromoo tokkoofi daa'ima Oromoo tokkotu wajjiin karaa adeema jedhan. com and enjoy audio and video musics from Oromia and Slideshows on oromo related issues. Halii ballinaan baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessaatti ta'a jiru karoora uummata Oromoo ballessani lakobsa uummata kana gad busu ti. Bu’ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. 2(3) jalatti MAGAALAAN MUUMMITTIIN OROMIYAA FINFINNEEDHA jechuun Magaalattiin akka magaalaa MUUMMEE NAANNICHAA taate ifatti labseera. (SBO Waxabajjii 12/2017 )Torbanoota darban keessa ergamtootni Wayyaanee OPDOn Lammaa Magarsaa, Abbaa D/Gammadaa fi Warqinee Gabayyoon durfaman afaaniin uummataa gowwomsuuf Godina Lixa Shaggar Amboo fi Naannoo ishee sochoo'a akka turaniifi ololaa afaanfaajjii maqaa aantummaa uummata Oromoof qabna jedhuun ofaa turuun ifaadha. Waldaa Lafa argatan 94 890 522 1412 - - Qusanoo waliigala 80,091,128 70,000,028 150,091,156. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. Keessummaayyuu gaafa fulbana 2/2010 irraa eegalee jiraattota oromoo kan magaalaa jigjigaa (kellaa ykn ganda 07) jiratan irratti saamichaa, reebichaa fi qabeeyna. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Waan ta’eef haala qubattooti alagaa humnaan lafa Oromoo irratti qubsuma ijaarratanii fi. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu’uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa’aa, milkaa’aa ta’een ragaa qindaa’aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. Har'aaf fakkiiwwan ciccimoo shanan Artiist. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Lafa Magaalaa Liiziin Bulchuu Lafa Magaalaa Liiziin Kennamuu fi Pilaanii Magaalaa. Oct 10, 2018 Ijaarsi Paarkii indaastirii Jimmaa marsaan jalqabaa xumuramee Onkololeessa 5 sirni walharkaa fuudhuu ni gaggeeffama jedhame. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. yoo dhiyaachuu Obbo Kuchoo Mulaatuu Kuchoo B/B Huseen Akimal magaalaa Lakk. Haaluma kanaan Magaalaa Burraayyutti Investaroota 769 galmeeffamanii jiran keessaa 458 hojii keessa jiru. Mootummaan EPRDF(TPLF) Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa To'achuuf Baasee Caffeen Oromiyaa Raggasiise Guutummaatti Dura Dhaabbachuun Qeerroon Bilsummaa Ibsa Qabxii 7 Baase. 94/1997 Labsii Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. 130 /1999 jechuudha. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. keewwala 49( I) tiin dambiin kanatti aanu babee jira. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta'een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya. Ibsa ABO Tokkoome irraa kenname. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Karoorri kun balaa ulfaataa kan ummata Oromootti fidu, Oromoo fi Oromiyaa bakkoota adda addaa 3 fi sanaa olittillee cicciru, qonnaan bultoota Oromoo Finfinnee fi naannawa sana jiran miliyoonotaan lafa irraa buqqisee kan dhabamsiisu, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo kan bal’eessuuf karoorfame ta’uu isaa hubachuuni bara 2014 yeroo labsiin kun. "Labsii" jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Morokootti Kampaaniin hojii boba'aa qulqulleessuu irratti bobba'ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. Halii ballinaan baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessaatti ta'a jiru karoora uummata Oromoo ballessani lakobsa uummata kana gad busu ti. Namoonni seenaa fi siyaas-diinagdee Oromoo irratti beekumsaa fi hubannoo argachuu barbaaddan kitaaba kana dubbisuu qabdan. Labsii Manneen Murtii Mootummaa Naannoo Naannoo Dhaabuuf Bahe : Labsii Lak 6 Bara 1988. bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi Ga'ee Hojii Isaanii MurteessuufBahe Lak. Diddaan bifa haarawaan labsii muddamsaa wayyaaneen baafateen as eegalame kun Kaaba Oromiyaa godina Kamisees dhaqqabee jira. Lafa Galmaa Abba Gadaa diiganitti galma mootummaa, bakka galma Qaalluu diiganitti immo mana sagadaa/ Bataskanaa ykn Orthodox dhaabbatan. TPLF garuu biyya abbaa qabdu irratti abbaa tahanii, kiraa malee jiraatuu, warra abbaa biyyaa irraayyuu kiraa manaa ittii nyaatu. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. WALABSII, source of vast information about the Horn of Africa's largest nation, Oromo. Macaafin Qulqulluun yeroo waggoota 1600 keessatti afaanota adda-addaa sadi’iin namoota adda-addaa afurtama ta’an kan yoo xinnaate gosa hojii gara-garaa kudha-tokko irraatti bobba’anii jiraniifi moototaa hamma qonnaan bultootaa of-keessaa qabuun yoo xinnaatee biyyoota ardiiwwan sadi’ii ja’a keessatti barreefame. Two years later, in 1991, OPDO led the TPLF into Oromiyaa. Kanaafuu, buuura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Kutaalee magaalaa Finfinnee 10 keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo ijaaruuf sochiin kan taasifamaa jiru yommuu ta'u; kanneen keessaa kutaalee magaalaa 4 manneen barnootaa sad. Akka Kanaan Oromiyaa Kibba Jeneraal Kamaal Galchuu tiif, Walakkeessa Oromiyaa Koloneel Hayiluu Gonfaa tiif, Oromiyaa Baha fi Lixa ammo Obbo Daawud Ibsaatiif kenna. 9) "Biiroo" jechuun Biiroo Galiiwwanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Waajj iraaleesaa sadarkaa Godinaalee, Aanaaleefi Bulchiinsota Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman ni dabalata. Haala Waliigalaa 1. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal’atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Waajirri bulchinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa kan jedhamu, wajira waldaa qonnaan bultootaa itophiyaa, kan Obboo Abdallaa Soonneessaa kan ture, kiraayidhaan keessa jiraachaa turan. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata. Labsiin Lafa Magaalaa 'Liiziin' qabachuu (721/2004) akkuma Labsii farra shoroorkessummaa (652/2009) Oromoota dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Ejensii Misoomaafi Manaajimantii Lafa Magaalaa Mattuu Aadde Zeenabaa Yimaam mana jirenyaa maqaa isaanitiin Lakk. 99/1997, fuula 3 Proclamation No. your password. Labsii Lak 15 Bara 1989. Oromonni lafa teenna goojjameen irra hinqubattu jechuun moormani fi tarkaanfii fudhatan dubartii ijoollee guuddaa xiqqaan hundi tumaafii qabeenya oromoo saamuun manni hidhaa guutamee akka horiitti dallawa itti ijaaranii qorra keessatti poolisiin eegamaa jiru. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa. Hence, without OPDO’s accomplice, collaboration, aid and abet, there would have been no Meles Zenawi’s fascist army ever set its foot on the soil of Oromiyaa. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. 163/2003 keewwata 65 (2)tiin Dambii kanatti aanu bahee jira. Kanas ta'ee sana gaaffiin lafaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Oromiyaa gaaffii siyaasaa ti. “Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate” jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. Kantiiboota magaalaa warra lafa hin kenninu jedhanirrattis akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu Muktaarii fi ergamtoota isa waliin turaniif gaafii dhiheessaniiru. Hundeessuuf Babe Lakk. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Morokootti Kampaaniin hojii boba’aa qulqulleessuu irratti bobba’ee kampaanii Samiir Gurupp jedhamu qofa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Oromiyaan bal’ina lafaa ‘square’ kilometirii 363,375 irratti yoo hundooftu, bal’ina lafa biyyattii keessaa persantaa 34. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Namoonni seenaa fi siyaas-diinagdee Oromoo irratti beekumsaa fi hubannoo argachuu barbaaddan kitaaba kana dubbisuu qabdan. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. 2(3) jalatti MAGAALAAN MUUMMITTIIN OROMIYAA FINFINNEEDHA jechuun Magaalattiin akka magaalaa MUUMMEE NAANNICHAA taate ifatti labseera. Gaafatamaan yoo deebisuu dadhabe gaafatamaan gaafataaf kennaalee kan akka lafaa, biyyaa, magaalaa fi kkf kennuufii qaba. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Bakkalcha Oromoo 2. Kemal Aman Hey Sir!! Its me again Ur friend daily user of this program!! please very urgently upload if you have Oromia Public Prosecutor amended Regulation No (161/2005) Plus a New Oromia Regional State Advocate proclamation No_____2013?. Mana hidha Qaallittittis haalan dararaa ulfaatan kan irratti gaggeeffama ture yoo ta'uu, dararama ulfaata irratti rawwatameen akka malee dhukkubsatee achii keessatti lubbuun isaa illee haala sodaachisaa irra turuu gabaasa turre, mootummaan Wayyaanee barsiisaa Dirribii Nagaasaa Waggaa Sadii(3) oliif erga dararaa turtee booda ganna darbe Hagayyaa 2014 keessa mana hidhaa qaallitti irra kan gadi. Tibbana tarkaanfiin ijaarsa seeran alaarratti fudhatamaa jiru labsii liizii 721 bu'uureffachuun ta'uu himaniiru. Oromo Movie. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ" jedhu baasuun ni yaadatama. Yeroon Gaye. Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti, barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophahina Amboo hiriira mormii gaggeessaa oolanii jiru. Wagga kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessaa, mootummaan Oromoo sadi'i Inaariyaa, Gommaa fi Gumaan cimanii dhufan. Oromiyaa Moosisaa Agriculture and Veternary waggaa 2ffaa. Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 105/1998 Labsii Qaamoota Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. ABOn waadaa seene itti cimsuudhan, hifaatuu malee tokkummaa mooraa qabsoo Oromoo tokko. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. KUTAA TOKKO Tumalee Adda addaa 1. 91/ 1997 keessatti kennameef ni qabaata. Kanaafuu, buuura labsii liizii lafa bahee guyyaa 20keessatti akka dhiyaatu. your password. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Ibsa Koree Qindeessituu Mana Lubummaa Ortodoksii Oromiyaa (Onko. Dugugaan sanyii godhama jiru kun ammoo lafa Oromoo saba xixiqqaa ta'aniif kenu dha. 2) ´1DDQQRRµ jechuun Naannoo O romiyaa ti. Kana jechuun joollee Oromiyaa keessaa dhibbentaa 8. Waan ta’eef haala qubattooti alagaa humnaan lafa Oromoo irratti qubsuma ijaarratanii fi. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. ’ jechuun si’a kana labsame itti fufa shira diinaa kan Finfinnee fi Oromoo walirraa kutuuf deemsifamaa turee ti. 94/1997 Labsii Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. pdf: 3/1987. Labsii lafa baadiyyaa gammachuudhaan fudhachuudhanis hirira qabsoo, isa jalqabaa, keessatti uf argee. com,letest news. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Juneidi Sado - pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa - Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa - Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee "Kuwee" Martha Kumsa - acclaimed journalist and imprisoned professor. Waggoota kurnan sana booda turanitti, addunyaa maratti sochiiwwan dhimma kanaa wajjin wal qabatan kan biraan godhamanii turan. Hojii dhiyeessi bu'uuralee misooma magaalaa qindaa'a Guddina biyya tokkootiifis ta'ee guddina hawaas-diinagdee magaalaa tokkootiif inni angafti fi barbaachisaan bu‟uura misoomati. Labsii Magaalota Oromiyaa hin fudhannu jedhee falmachaa jiru uummata Sivilii irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamee namootni hedduun du'anii, hedduun madaa'uun hedduun immoo ukkanfamanii lafa buuteen isaanii kan dhabame ta'uun ifadha. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Af-yaa'ii Caffee Oromiyaatiif Finfinnee Haasaya isin uummata Burraayyuu waliin gootan dhaggeeffannee jirra. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. (Konseesbinii)" jechuun lafa bosonaa dhaabbata bosonaatiif haala itti fufiinsa qabuun akka bu1chuufi itti fayyadamu lafa jambii kanaan kennameef jechuudha. keewwala 49( I) tiin dambiin kanatti aanu babee jira. Mootummaan EPRDF(TPLF) Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa To'achuuf Baasee Caffeen Oromiyaa Raggasiise Guutummaatti Dura Dhaabbachuun Qeerroon Bilsummaa Ibsa Qabxii 7 Baase. Akkaalaa labsii I;. Gaafataan kennaa kennameef diduus mirga qaba, jijjiirsifachuudhaaf, kennaa erga fudhatee booda, abaaruu mirga qaba. Ibsa Saalaa Qajeelfama kana keessatti dhimoonni ykn jechoonni saala dhiiraatiin ibsaman hundi dubartiis ni ilaallatu. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Ce'uum— Oromiyaa kan Hunde. Tags: #OromoProtests, Africa, Human rights, Human Rights violations against. December 24, 2017 / Oromoo fi Oromiyaa / Leave a comment Afa yaa’iin bakka bu’oota uummataa wayyaanee kan turan Abbaa Duulaa gammadaa ji’a Fulbaanaa bara 2017 keessa xalayaa hojii gadi dhiisuu koree giddugalaa EPRF’f dhiyeessee turuun isaa sabaa himaalee gara garaan himamee jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. 94/1997 fi 108/1998. Bu'ura labsichaatin ummanni keenya lafa mana jireenyaa miti tan awwaalaa argachuu hin dandeenye. fuuldura dhabadha jedha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Tarkaanfiwwan duraa fudhataman keessaa lafa Oromoo karaa adda addaatiin saamamaa tureefi misooma malee abbootii qabeenyaatiin seeran ala fudhatamee ture deebisiiseera. pdf: 6/1986. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata. 105/1998 absii Qaamoota Raawwachiiftuu tummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. 130/1999 raawwachiisuuf dambii baasuun barbaachisaa ta’ee waan argameef; Itti fayyadama lafa baadiyaa haala…. 132/2003 fi labsii Bulchiinsa hojjatoota Mootummaa Oromiyaa lakk 61/94 keewwata 50/3 fi 88/2’n kennameef qajelfamoota Onnachiiftuu Carraa Barumsaa fi Leenjii Ogeeyyii Fayyaa Naannoo Oromiyaa kanatti aanu basee jira. Finfinneen yeroo akka naannoo of dandeesseetti bulaa turte labsii daangaa jettee bara 1986 seera baafatte. Heera mootummaa biyyattii keeyyata 49 keeyyata xiqqaa 5 irratti naannoon Oromiyaa faayidaa addaa argachuu qabdu ilaalchisee bal'inni isaa heeran akka murtaa'u ni kaa'a. (Konseesbinii)" jechuun lafa bosonaa dhaabbata bosonaatiif haala itti fufiinsa qabuun akka bu1chuufi itti fayyadamu lafa jambii kanaan kennameef jechuudha. Baruma sana gaazeexa Ihiaappaa (EPRP) kan dimookraasiyaa jedhamtus dubbisee. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. Labsii Laic. Kan Oromiyaa yoo lallee Ijooollee idilee keessaa % 91. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. 84/1999 keewwata 3( I) tiin kan hundaa'e jechuudha. pdf: 6/1986. OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO)Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama. 1 5) "Horsiisee bulaa" jechuun nama dhuunfaa daldalaaf osoo hin ta'iin jireeenya isaatiif hojii.